top of page

อบรมพนักงานในองค์กร
โปรแกรมฝึกอบรมพนักงาน จัดอบรมภาษาอังกฤษอบรมภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจคอร์สภาษาสำหรับพนักงานบริษัท

จัดหา วิทยากรผู้มีประสบการณ์ อบรมถึงที่บริษัท ของท่าน
จัดหา วิทยากร เวิร์คชอป (workshop) สัมมนาเชิงปฎิบัติการ
จัดอบรมพนักงานเสริมทักษะทางภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย
จัดอบรม สัมมนา
กลุ่มเล็ก 1 - 20 ท่าน 
กลุ่มใหญ่ 20 - 1,000 ท่าน
จัดหลักสูตรพิเศษ เฉพาะพนักงานของท่านและประเมินหลักสูตร

จัดหาสถานที่ฝึกอบรมนอกสถานที่
คุณภาพในการสอนระดับสูง จากวิทยากร อาจารย์ จากสถาบันชั้นนำของ ประเทศไทย

 

Chula Center ใส่ใจในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละองค์กรในการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานในสถานที่ทำงาน ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและแตกต่างกันไปตามความต้องการจริงของธุรกิจ ซึ่งรวมถึง:

 1. Business English (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ): เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาที่ใช้ในการธุรกิจ เช่น การสื่อสารทางธุรกิจ, การเขียนอีเมล, และการนำเสนอธุรกิจ

 2. English for Presentations (การนำเสนองานภาษาอังกฤษ): การฝึกฝนทักษะในการสร้างและนำเสนองานอย่างมืออาชีพในภาษาอังกฤษ

 3. Business English Communication (การสื่อสารทางธุรกิจภาษาอังกฤษ): การพัฒนาทักษะการสื่อสารในธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น การต่อรองและการเจรจา

 4. Report Writing (การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ): การเรียนรู้เทคนิคและการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานทางธุรกิจ

 5. Effective Email Writing (การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ): การเรียนรู้เทคนิคและสไตล์ในการเขียนอีเมลที่มีผลต่อการสื่อสารในสถานการณ์ธุรกิจ

 6. Successful Negotiations (การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ): การพัฒนาทักษะในการนำเสนอและการเจรจาต่อรองในภาษาอังกฤษ

 7. English for Meetings (การประชุมภาษาอังกฤษ): การฝึกฝนทักษะในการเข้าร่วมประชุมและการสื่อสารภายในองค์กรในภาษาอังกฤษ

 8. Customer Service (การบริการลูกค้า): การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการให้บริการลูกค้าในภาษาอังกฤษ

เรามั่นใจว่าผู้เรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรของเราจะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของแผนกของคุณหรือพนักงานของบริษัท พร้อมด้วยการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน TOEIC (Test of English for International Communication) อีกด้วย

ด้วยราคาที่เหมาะสมและระบบการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เ

 

ราได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศในการให้บริการของเราตลอดเวลา

portrait-close-up-smart-attractive-asian

จุดเด่นของเรา

 • พร้อมให้บริการจัดหาวิทยากรคุณภาพทั่วประเทศ

 • ลูกค้าองค์กรชั้นนำของประเทศไว้ใจ เลือ จุฬาเซนเตอร์ ให้อบรมพนักงานให้ ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมในทุกๆหลักสูตร

 • หลักสูตรที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละแผนกแต่ละบุคคล ความจำเป็นในการใช้งาน

 • สามารถจัดตารางเรียน ได้ตามกับความเหมาะสม และสามารถกำหนดงบประมาณ ได้ตามความต้องการของบริษัท

 • ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกษเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ เป็นมืออาชีพ

 • มีการติดตามผล แจ้งรายงานผลการเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

 • ระบบการจัดาการหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจบบทเรียน

 • สมัครเรียนง่ายchat กับเจ้าหน้าที่
 • 327626682_3364845137167290_2804958822764331030_n

Chula Center มุ่งเน้นให้บริการหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการสอนภาษาจีนอีกด้วย เพื่อการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการสื่อสารสำหรับองค์กร ด้วยเหตุนี้ เราได้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นเป้าหมายและความต้องการขององค์กรในการเรียนรู้ภาษาจีน ซึ่งประกอบด้วย:

 1. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ (Business Chinese): หลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้าของประเทศจีน เช่น ภาษาและวัฒนธรรมทางธุรกิจจีน

 2. การสื่อสารภาษาจีนในการเจรจา (Negotiation Skills in Chinese): การเรียนรู้ทักษะในการเจรจาและการต่อรองในภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการค้าประเทศ

 3. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (Chinese Communication within Organizations): การเรียนรู้การสื่อสารในภาษาจีนภายในองค์กร รวมถึงการเข้าใจทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรจีน

 4. การศึกษาวัฒนธรรมจีน (Chinese Cultural Studies): การศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศจีนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทำธุรกิจกับชุมชนภาษาจีน

 5. ภาษาจีนสำหรับการเข้าถึงตลาด (Chinese for Market Access): การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเข้าถึงตลาดจีนและสร้างความเข้าใจในการทำธุรกิจกับลูกค้าจีน

 6. การเขียนและการสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ (Business Writing and Communication in Chinese): การพัฒนาทักษะในการเขียนเอกสารทางธุรกิจและการสื่อสารในภาษาจีน

เรามุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเติบโตและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรของคุณเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาในตลาดโลกที่กำลังขยายอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน

Chula Center ยังมีคอร์สการอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กร เราเสนอหลักสูตรที่เน้นการสอนและการเรียนรู้ในสภาวะที่เป็นปฏิบัติจริง โดยเน้นไปที่:

 1. พัฒนาทักษะการสื่อสารภายในทีม (Team Communication Skills): การสอนทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการทำงานร่วมกัน

 2. การนำเสนอและการสื่อสาร (Presentation and Communication): การฝึกฝนทักษะการนำเสนอและการสื่อสารที่ชัดเจนและมั่นใจ เพื่อเสริมความมั่นใจในการแสดงออกและการสื่อสารที่มีผลสำหรับองค์กร

 3. การเจรจาและการต่อรอง (Negotiation and Bargaining Skills): การสอนทักษะการเจรจาและการต่อรองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ภายนอกและภายในองค์กร

 4. การบริหารเวลาและการจัดการโครงการ (Time Management and Project Management): การสอนเทคนิคในการบริหารเวลาและการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การแก้ไขปัญหาและการคิดวิเคราะห์ (Problem Solving and Analytical Thinking): การสอนทักษะในการแก้ไขปัญหาและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

 6. การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Team Building): การสอนเทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและมีสมดุล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร

เรามุ่งมั่นที่จะให้การอบรมที่มีคุณภาพและเป็นประสบการณ์ที่สร้างประสิทธิผล ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและยั่งยืนในวงการทำงาน

ลูกค้าองค์กรควรเลือก Chula Center เพราะเรามีคุณสมบัติและบริการที่ทำให้เราเหนือกว่าในการให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทำงานให้กับองค์กร:

 1. หลากหลายหลักสูตร: Chula Center มีการเสนอหลากหลายหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการอบรมภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, หรือการพัฒนาทักษะการทำงานในองค์กร เราสามารถรับมือกับความต้องการทางการศึกษาและการพัฒนาที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. คุณภาพของการสอนและวิทยากร: เรามีวิทยากรและผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของพวกเขา มีประสบการณ์ที่แท้จริงในการทำงานในวงการและมีความรู้ที่ล้ำหน้าในสาขาของพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและทันสมัยสำหรับลูกค้าองค์กร

 3. การปรับตัวและการแก้ไขปัญหา: Chula Center มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดยเราสามารถปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตามความต้องการของลูกค้าองค์กร

 4. เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย: เราใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบายและยืดหยุ่น

 5. การติดตามและการประเมินผล: Chula Center ให้การติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการใช้ทักษะในสถานการณ์จริง

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ Chula Center เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและความรู้ของพนักงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมวันนี้

 • สมัครเรียนง่ายchat กับเจ้าหน้าที่
 • 327626682_3364845137167290_2804958822764331030_n
bottom of page